Subsidie gevelrenovatiefonds

Heeft u plannen om uw gevel of uw voorterrein te verbeteren? Misschien komt u dan in aanmerking voor een subsidie uit het gevelrenovatiefonds. Dit fonds is namelijk bedoeld om verbeteringen aan het aanzicht - de zogenaamde beeldkwaliteit - en de duurzaamheid te stimuleren. De provincie Noord-Holland heeft hiervoor een subsidiebudget beschikbaar gesteld. Dat budget is specifiek voor bedrijventerrein ’t Plaveen, met een voorkeur voor de panden aan de Havenstraat. Op de kaart van bedrijventerrein t Plaveen ziet u om welk gebied het gaat. 

Waar gaat het om?

De subsidie heeft betrekking op belangrijke en duurzame verbeteringen van gevels (zichtbaar vanaf de openbare weg), inritten, groenvoorzieningen en parkeerfaciliteiten op bedrijventerrein ’t Plaveen. Omdat de Havenstraat de verbinding is tussen de Oude Haven en het Oude Dorp, heeft deze straat voorrang bij de subsidieverlening. Aanvragen voor de Havenstraat worden getoetst aan het beeldkwaliteitsplan ‘beeldkwaliteit en duurzaamheidsaspecten Havenstraat’.

Subsidiebedrag

Het maximale bedrag in het gevelrenovatiefonds dat uitgegeven wordt aan dit soort subsidies is € 100.000,-- excl. BTW. De subsidie die kan worden toegekend op een aanvraag bedraagt per pand/terrein maximaal 25% van de investering, met een minimum van € 2.000,-- excl. BTW en een maximum van € 10.000,-- excl. BTW. 

Indienen subsidieaanvraag

Via het aanvraagformulier gevelrenovatiefonds kunt u een subsidie aanvragen. Lees daarvoor eerst de deelverordening Gevelrenovatiefonds Bedrijventerrein ’t Plaveen. Hierin staat of u tot de doelgroep behoort en waar u aan moet voldoen om voor een bijdrage in aanmerking te komen. Daarnaast staan er ook de verplichtingen in waaraan u moet voldoen als u een bijdrage wilt ontvangen. De aanvraag moet vergezeld gaan van minimaal twee offertes. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot 31 december 2016. Uiterlijk 12 weken na deze datum vindt een besluit plaats over de subsidieaanvragen. Als de indieningstermijn wordt verlengd, dan schuift ook de periode van 12 weken voor een besluit op. 

Milieubarometer

Om duurzame bedrijfsvoering in Huizen te stimuleren, biedt de gemeente u een gratis startabonnement op de Milieubarometer van stichting Stimular aan. 

Vragen?

Heeft u vragen over het gevelrenovatiefonds? Neem dan contact op met de Richard Van Noord, beleidsadviseur grondzaken en economische voorzieningen. Zijn telefoonnummer is (035) 528 15 18. 

Meer informatie gevelrenovatiefonds