Home > Gemeenteraad > Uw invloed > Spreekrecht

Spreekrecht

Aandacht vragen voor een idee, zienswijze, plan?
Maak gebruik van het spreekrecht
 

Inwoners en instellingen uit Huizen krijgen in openbare commissievergaderingen gelegenheid om een idee, een zienswijze of een plan mondeling toe te lichten. Dit kan zijn over onderwerpen die op de agenda staan, maar het spreekrecht geldt ook voor onderwerpen die niet geagendeerd staan. In een commissievergadering gaat het er iets minder formeel en plechtig aan toe dan in een raadsvergadering, maar er zijn wel een paar spelregels.

Inspreektijd

  • In totaal wordt in de commissievergadering maximaal een half uur uitgetrokken voor het spreekrecht.
  • Sprekers krijgen ieder 5 minuten toegewezen voor een toelichting.
  • Als er meer gegadigden zijn dan het half uur toelaat, dan wordt de tijd verdeeld.

Griffie

Voor een goed verloop van commissievergaderingen willen commissievoorzitters graag een dag van tevoren weten wie gebruik wil maken van het spreekrecht en over welk onderwerp het gaat. U kunt dat melden bij de griffie.

Het spreekrecht geldt voor alle  raadscommissies

  • de raadscommissie Sociaal Domein
  • de raadscommissie Fysiek Domein
  • de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM)
Onderwerpen kunnen slechts in één commissie een plek krijgen. De griffie wijst u de weg als u twijfelt over de commissie. Heeft u nog andere vragen, ook hiervoor kunt u bij de griffie terecht.