Home > Gemeenteraad > Over de gemeenteraad > Wat doet de raad

Wat doet de raad

De functie van de gemeenteraad is te vergelijken met die van een algemeen bestuur van een organisatie, instelling of vereniging. Hoofdtaken van de gemeenteraad zijn het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid en het toezien op de uitvoering daarvan. In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 

De drie hoofdtaken van de gemeenteraad

 1. De hoofdlijnen van het gemeentebeleid vaststellen.
  De gemeenteraad neemt de grote en belangrijke beslissingen op hoofdlijnen waarbinnen het college kan functioneren. Het gaat daarbij om allerlei onderwerpen die voor Huizen van belang zijn. Verder stelt de raad elk jaar de gemeentelijke begroting vast en bepaalt hij de hoogte van de gemeentelijke tarieven en belastingen. De begroting geeft ook aan welke belangrijke projecten de gemeente in het volgende kalenderjaar gaat uitvoeren en hoeveel geld dat mag kosten.
   
 2. De inwoners van Huizen vertegenwoordigen.
  De raad vertegenwoordigt de inwoners van Huizen. Regelmatig contact onderhouden met de inwoners is daarom nodig om te kunnen weten wat er in de gemeente leeft. Bij het nemen van besluiten in de raad zullen de raadsfracties de verschillende belangen tegen elkaar afwegen en elke fractie zal dat vanuit haar politieke visie doen.
   
 3. Het college controleren.
  De gemeenteraad controleert of het college de invulling en uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid en de dagelijkse bestuurstaken goed uitvoert. Worden afspraken nagekomen, gaat het college verantwoord om met de financiën, wordt er goed naar de bevolking geluisterd en is er voldoende overleg geweest met de verschillende belangengroepen? Een belangrijk controlemiddel voor de raad is de jaarrekening.

Jaarrekening

In de jaarrekening staat omschreven waaraan het geld in een jaar is uitgegeven. De raad zal bij het controleren van de jaarrekening kijken naar wat er daadwerkelijk terechtgekomen is van de plannen en voornemens voor dat jaar, welke projecten er zijn uitgevoerd, welke niet en of het effect dat hij met zijn beleid wilde bereiken ook daadwerkelijk is bereikt.