Home > Gemeenteraad > Vergaderingen > Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad van Huizen heeft zes keer per jaar een raadsvergadering. Daarnaast heeft de gemeenteraad nog twee keer per jaar een financiële raadsvergadering. Tijdens de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten. 

Besluitvorming

Tijdens de raadsvergaderingen neemt de raad besluiten over onderwerpen die al tijdens commissievergaderingen zijn besproken. Op basis van het advies van de commissie kan een onderwerp op verschillende manieren op de agenda van de raadsvergadering komen: als hamerpunt of als behandelpunt. Als een onderwerp een hamerpunt is, dan heeft de gehele commissie ingestemd met het voorstel. Tijdens de raadsvergadering wordt zo'n onderwerp dan unaniem vastgesteld. Bij een behandelpunt is er nog geen sprake van instemming met het voorstel. Het kan zijn dat de meningen verdeeld zijn of wellicht willen fracties nog een aanpassing in het voorstel. Bij een behandelpunt krijgen alle fracties het woord om hun standpunt kenbaar te maken. Hierbij is ook ruimte voor het politieke debat. Eventueel zal de wethouder antwoord geven op specifieke vragen over dit voorstel. Aan het einde van de behandeling wordt er gestemd. Stemt de meerderheid in, dan wordt het voorstel aangenomen. Als er geen meerderheid voor het voorstel is, dan wordt het voorstel verworpen.

Moties en amendementen

Tijdens de raadsvergadering kunnen er ook moties en amendementen worden ingediend. Dit zijn instrumenten van de gemeenteraad. Een amendement is een tekstwijziging in het raadsvoorstel. Een motie is een uitspraak van de raad over een onderwerp dat ter besluitvorming op de raadsagenda staat. Ook heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een motie in te dienen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Dit is een motie vreemd aan de orde van de dag. Over moties en amendementen wordt ook gestemd. Hierbij geldt ook dat een meerderheid nodig is om een motie of amendement aan te nemen. Bij een minderheid wordt de voorgestelde motie of het voorgestelde amendement dus verworpen.

Vragen van de gemeenteraad

De gemeenteraadsleden hebben altijd de mogelijkheid om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Deze kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden gesteld. Bij het stellen van de schriftelijke vragen geven de raadsleden aan wanneer en hoe zij de antwoorden wensen te ontvangen. Bij een raadsvergadering staat ook altijd het vragenuur op de agenda. Bij het vragenuur kunnen raadsleden vragen stellen over onderwerpen die niet op de agenda staan. Het betreft hier veelal actuele onderwerpen. 

Openbaar

De raadsvergaderingen vinden altijd plaats op een donderdagavond en beginnen om 19.30 uur. De raadsvergaderingen zijn openbaar.