Home > Gemeenteraad > Vergaderingen > Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Vanaf 1 januari 2006 zijn de gemeenten verplicht om een rekenkamerfunctie in te stellen. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur. Deze commissie is de gemeenteraad van dienst bij het uitoefenen van zijn controlerende taak en geeft waar nodig adviezen om het functioneren van de gemeente te verbeteren. Het gaat daarbij om het functioneren van de gemeentelijke organisatie en om de dienstverlening naar de burger.

Leden van de Rekenkamercommissie


Voorzitter: mr. J.C. Coster  
Plv voorzitter: VACANT 
Secretaris: P.J.M. van de Schoor 

VVD
CDA
GroenLinks
Leefbaar Huizen

Bekijk alle onderzoeken en jaarplannen van de Rekenkamercommissie


VACATURE

De rekenkamercommissie van de gemeente Huizen zoekt een plaatsvervangend voorzitter van de rekenkamercommissie.
De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan van de gemeente Huizen, met de taak onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur.
De rekenkamercommissie bepaalt het onderzoeksprogramma, is belast met de organisatie van de onderzoeken, alsmede met het laten uitvoeren van de onderzoeken, het begeleiden ervan en het uitbrengen van het onderzoeksrapport.
De commissie bestaat uit zes leden: vier raadsleden een externe voorzitter en een externe plaatsvervangende voorzitter
De rekenkamer vergadert circa één keer per maand. De externe leden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

De plaatsvervangend voorzitter van de rekenkamer heeft het volgende profiel:

  • Een academisch denk- en werkniveau.
  • Hij of zij heeft ervaring met het optreden in een politiek-bestuurlijke omgeving en affiniteit met het openbaar bestuur.
  • Hij of zij heeft een onafhankelijke opstelling, is niet politiek geprofileerd en heeft een analytische instelling.
  • Hij of zij heeft kennis van en ervaring met het begeleiden van onderzoek i.c. beleidsonderzoek.
  • Hij of zij heeft goede communicatieve, met name goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden.
  • Hij of zij is bereid in de avonduren te vergaderen.

Bij ontstentenis van de voorzitter neemt de plaatsvervangend voorzitter zijn taken over.

Uw reactie kunt u mailen aan de ambtelijk secretaris van de commissie, Pierre van de Schoor (p.vandeschoor@huizen.nl). Voor vragen en inlichtingen kunt u zich eveneens wenden tot de ambtelijk secretaris (tel. 035-5281452).

De uiterste datum dat uw reactie binnen moet zijn, is 1 december 2017.